Wróć do O BPH TFI

Zarząd BPH TFI

Piotr Karnkowski - Prezes Zarządu
Odpowiedzialny
za Pion Zarządzania
Piotr Karnkowski - Prezes Zarządu

Jest absolwentem wydziału Ekonomii na kierunku Organizacja i Zarządzanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 1993-1996 zatrudniony przez BWR Real Bank S.A. z siedzibą w Krakowie na stanowisku Dealera w Departamencie Skarbu. Od 1996 r. związany z Bankiem BPH S.A., gdzie od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w zakresie działalności skarbowej, w tym zawierania transakcji na rynku międzybankowym. W ramach pełnionych obowiązków był odpowiedzialny m. in. za zarządzanie aktywami i pasywami banku, zarządzanie ryzykiem płynności bieżącej i strukturalnej, ryzykiem stopy procentowej i walutowym, zarządzanie portfelami płynności i inwestycyjnym jaki i produktami strukturyzowanymi.Od 2012 nadzorował sprzedaż produktów skarbowych klientom korporacyjnym i SME oraz działalność powierniczą prowadzoną przez Bank. W ramach powierzonych obowiązków, nadzorował realizację budżetów sprzedażowych, kosztowych związanych z produktami skarbowymi oraz kontrolował działalność inwestycyjną prowadzoną w ramach podległej mu jednostki organizacyjnej Banku BPH S.A. Był członkiem komitetów ALCO (Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami), ERMC (Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa).

Z BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA związany od kwietnia 2014 roku, gdzie objął stanowisko Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Aktywami.

Marcin Bednarek - Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny
za Pion Marketingu i Sprzedaży
Marcin Bednarek - Wiceprezes Zarządu

Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom Professional Diploma in Marketing nadany przez Chartered Instituite of Marketing z Wielkiej Brytanii.

W latach 1993-2001 zatrudniony przez Bank Przemysłowo-Handlowy SA, gdzie pełnił funkcję m. in. Kierownika Zespołu Marketingu. Był zaangażowany w projekty związane z połączeniem Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA m. in. w zakresie komunikacji marketingowej. W latach 2002 - 2003 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Marketingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, a od 2003 do 2004 jako Project Manager był odpowiedzialny za kompleksowe przeprowadzenie procesu rebrandingu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.

Z BPH Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA związany od 2004 roku, gdzie na stanowisku Dyrektora Departamentu Marketingu i PR odpowiadał za działania marketingowe Towarzystwa.

Ponadto, od kwietnia 2008 członek Komisji Rewizyjnej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA).

W 2009 roku ukończył również Advanced Management Program prowadzony przez IESE Business School.

Aleksander Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za
Pion Operacyjno-Finansowy
Aleksander Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł doradcy inwestycyjnego oraz Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute. Od grudnia 2013 członek Zarządu CFA Society Poland.

W latach 1997-1998 pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Od 1999 r. związany zawodowo z grupą Banku PBK (obecnie Bank BPH), gdzie w funduszu kapitałowym PBK Inwestycje S.A. rozpoczął pracę jako Analityk Finansowy, następnie we wrześniu 2001 r. objął funkcję Dyrektora Finansowego, a we wrześniu 2003 r. został powołany na stanowisko Prezesa.

W okresie od czerwca 2004 r. do marca 2005 r. pełnił funkcję Doradcy Prezesa Banku BPH S.A. Od lutego 2005 r. do października 2007 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu funduszu kapitałowego Final Holding sp. z o.o. W okresie od czerwca 2006 r. do września 2007 r. zatrudniony w Pionie Finansowym Banku BPH na stanowisku Dyrektora. W październiku 2007 powołany do Zarządu BPH TFI.

Od czerwca 2002 do marca 2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Final S.A., a od czerwca 2006 do lutego 2008 był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: BPH Leasing SA, BPH Auto Finanse SA oraz BPH PBK Leasing SA.

Członek Rady Nadzorczej North Coast SA.

Aleksander Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za
Pion Nadzoru i Infrastruktury
Marcin Berger  - Wiceprezes Zarządu
Marcin Berger przez większość swojej kariery zawodowej związany z grupą GE. W latach 2003-2006 zatrudniony przez GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, pełniąc stanowiska związane z telemarketingiem, wdrożeniem produktów i systemów informacyjnych, raportowaniem zarządczym (MIS) oraz polityką cenową, gdzie jako Kierownik ds. Strategii Cenowej nadzorował portfel produktów ratalnych i kart kredytowych.

W 2006 roku dołączył do korporacyjnego zespołu audytowego (GE Corporate Audit Staff), prowadząc audyty w różnych obszarach działalności grupy GE w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku związał się z GE Real Estate, czołowym graczem na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych, obejmując funkcję lidera Planowania i Analiz Finansowych na region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), z siedzibą w Pradze, pełniąc kluczową rolę w tworzeniu struktury i procesów dotyczących planowania strategicznego i finansowania portfela inwestycyjnego.

Od września 2009 roku do listopada 2011 roku, pełnił funkcję Dyrektora Finansowego ds. Operacyjnych dla GE Real Estate CEE, kierując między innymi restrukturyzacją operacji GE Real Estate w Polsce, a następnie biorąc aktywny udział w utworzeniu największego funduszu nieruchomości w regionie w tamtym okresie.

Z grupą Banku BPH związany od listopada 2011 roku, gdzie objął stanowiska Dyrektora Wykonawczego Departamentu Audytu Wewnętrznego. W ramach swoich obowiązków nadzorował prace audytorów wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej BPH, będąc członkiem wyższej kadry kierowniczej Banku. W zakresie swoich obowiązków koordynował też inspekcje nadzorcze KNF ze strony Banku, proces BION i odpowiadał za ramy funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Szkoły Głównej Handlowej.