Wróć do strony głównej

Etyka w biznesie

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA mając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności związanej z sektorem finansowym przyjęło i stosuje zasady zawarte w The Spirit & The Letter – który stanowi Kodeks Etyki Zawodowej naszego inwestora strategicznego - General Electric Corporation. Wytyczne zawarte w kodeksie tworzą ramy do prowadzenia biznesu we właściwy sposób, zarówno pod względem etycznym jak i prawnym.

Kodeks Etyki Zawodowej (The Spirit & The Letter) zobowiązuje wszystkich pracowników m.in. do:

  • przestrzegania prawa oraz wszelkich przepisów i zasad regulujących działalność Towarzystwa,
  • uczciwego i etycznego postępowania we wszystkich podejmowanych działaniach - niezależnie od tego, czy współpracują z innymi pracownikami Towarzystwa, osobami trzecimi, podmiotami gospodarczymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami czy organami administracji lub nadzoru,
  • unikania jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy pracą a sprawami osobistymi,
  • tworzenia atmosfery pracy, która zapewni wszystkim pracownikom równe szanse i uczciwe traktowanie,
  • dążenia do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy,
  • pielęgnowania kultury, w której nadrzędną wartością jest etyczne postępowanie.  

Reputacja firmy i zaufanie do niej jest dla nas jedną z największych wartości.