Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla: Czytaj więcej

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców (Fundusz), zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, o kapitale zakładowym w wysokości 23.456.525,00 zł, w całości opłaconym będący likwidatorem („Likwidator”) BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu. Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, o kapitale zakładowym w wysokości 23.456.525,00 zł, w całości opłaconym będący likwidatorem („Likwidator”) BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu. Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej... Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Czytaj więcej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2017 r. zmian statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłoszonych dnia 31 października 2016 r., publikujemy tekst jednolity statutu. Czytaj więcej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2017 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ogłoszonych w dniu 31 października 2016 r. oraz ogłoszonych w dniu 1 lutego 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu... Czytaj więcej

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz), polegające na tym, że:... Czytaj więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    108