Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze pieniężne i gotówkowe

Fundusze pieniężne i gotówkowe są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa i obligacje przedsiębiorstw, lokaty bankowe. Fundusze pieniężne i gotówkowe zakupują głównie krótkoterminowe aktywa o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku, a także instrumenty o dłuższych terminach wykupu i oprocentowaniu zmiennym. Inwestycje te charakteryzują się relatywnie niskim ryzykiem stopy procentowej. Fundusze tego typu są alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Skarbowy 1,35 0,11 0,43 1,09 1,00 3,52 9,43 38,05
BPH Pieniężny 1,72 0,21 0,65 1,43 1,57 6,02 -/- -/-
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 25,75 -1,54 4,30 14,10 16,51 7,16 43,81 -45,74
BPH Superior Pieniężny 1,76 0,20 0,65 1,39 2,09 -/- -/- -/-