Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze obligacji polskich

Fundusze obligacji inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Polityka inwestycyjna funduszy obligacji może przewidywać specjalizację funduszu w instrumentach dłużnych o określonych cechach lub dopuszczać znaczne zróżnicowanie lokat. Wprawdzie lokaty w funduszach obligacji obarczone są mniejszym ryzykiem w porównaniu z funduszami akcyjnymi, ale również w ich przypadku możliwe są okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fluktuacje te wynikają przede wszystkim stąd, że ceny papierów dłużnych zmieniają się przeciwnie do zmian rynkowych stóp procentowych.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Obligacji 1 1,43 0,05 0,59 1,35 -0,62 3,82 12,28 58,48
BPH Obligacji 2 1,52 0,03 0,58 1,39 -0,39 5,76 16,65 71,69
BPH Superior Obligacji 3,15 0,16 0,99 2,77 1,63 -/- -/- -/-