Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Strategia absolutnej stopy zwrotu pozwala na realizowanie celu inwestycyjnego Funduszu w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w szereg różnorodnych kategorii lokat, od instrumentów rynku pieniężnego, przez obligacje, akcje, instrumenty pochodne, a także waluty, surowce i towary. Polityka inwestycyjna nie odzwierciedla żadnego benchmarku, Fundusz dąży do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących warunków rynkowych, dzięki czemu może zarabiać także na spadkach. Fundusz może lokować aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Selektywny 5,43 1,29 3,64 7,03 6,38 12,51 43,03 -/-
BPH FIO Strategii Akcyjnej 6,52 1,03 2,95 8,91 9,59 16,68 10,20 -/-
BPH FIZ Multi Inwestycja 7,16 0,85 2,37 7,60 9,00 16,52 10,12 -/-
BPH Superior Selektywny 5,39 1,17 3,55 7,10 7,88 -/- -/- -/-