Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Strategia absolutnej stopy zwrotu pozwala na realizowanie celu inwestycyjnego Funduszu w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w szereg różnorodnych kategorii lokat, od instrumentów rynku pieniężnego, przez obligacje, akcje, instrumenty pochodne, a także waluty, surowce i towary. Polityka inwestycyjna nie odzwierciedla żadnego benchmarku, Fundusz dąży do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących warunków rynkowych, dzięki czemu może zarabiać także na spadkach. Fundusz może lokować aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Selektywny 3,73 0,75 3,61 2,94 4,62 9,37 39,29 -/-
BPH FIO Strategii Akcyjnej 5,10 -0,20 3,84 6,21 9,07 13,43 6,60 -/-
BPH FIZ Multi Inwestycja 6,25 -0,19 4,00 5,52 9,31 13,95 7,39 -/-
BPH Superior Selektywny 3,87 0,81 3,51 3,61 6,37 -/- -/- -/-