Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Strategia absolutnej stopy zwrotu pozwala na realizowanie celu inwestycyjnego Funduszu w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w szereg różnorodnych kategorii lokat, od instrumentów rynku pieniężnego, przez obligacje, akcje, instrumenty pochodne, a także waluty, surowce i towary. Polityka inwestycyjna nie odzwierciedla żadnego benchmarku, Fundusz dąży do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących warunków rynkowych, dzięki czemu może zarabiać także na spadkach. Fundusz może lokować aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Selektywny 6,54 0,12 -0,01 3,12 6,40 14,37 38,38 -/-
BPH FIO Strategii Akcyjnej 7,50 1,12 0,94 2,02 9,15 17,78 7,79 -/-
BPH FIZ Multi Inwestycja 7,03 -0,34 -0,37 0,54 7,12 16,56 7,82 -/-
BPH Superior Selektywny 6,87 0,32 0,59 3,53 7,38 -/- -/- -/-