Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Strategia absolutnej stopy zwrotu pozwala na realizowanie celu inwestycyjnego Funduszu w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w szereg różnorodnych kategorii lokat, od instrumentów rynku pieniężnego, przez obligacje, akcje, instrumenty pochodne, a także waluty, surowce i towary. Polityka inwestycyjna nie odzwierciedla żadnego benchmarku, Fundusz dąży do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących warunków rynkowych, dzięki czemu może zarabiać także na spadkach. Fundusz może lokować aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Selektywny 7,18 1,02 2,98 6,38 8,73 16,57 43,05 -/-
BPH FIO Strategii Akcyjnej 6,51 -0,18 1,02 4,04 11,32 18,91 9,29 -/-
BPH FIZ Multi Inwestycja 7,39 -0,12 1,08 3,58 11,15 18,63 9,11 -/-
BPH Superior Selektywny 6,94 0,90 2,67 6,04 9,67 -/- -/- -/-