Wróć do strony głównej

Fundusz BPH Dywidendowy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Ranking 12M na 2017-08-31:
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
17 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,5%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom BPH Dywidendowy

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ SUBFUNDUSZ*
YTD 4,36% 9,47%
1M 0,50% 0,48%
3M -0,73% -0,70%
6M 1,68% 1,60%
12M 10,83% 16,25%
24M -/-% -/-%
36M -/-% -/-%
60M -/-% -/-%
120M -/-% -/-%

* Stopa zwrotu powiększona o wypłacony Uczestnikom Dochód (Dywidendę).

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Dywidendowy

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Sierpień charakteryzował się zmienną passą na rynkach kapitałowych. Bardzo dobrze radził sobie rynek polski z WIG rosnącym o 3,8%, jednakże wynik ten został zrealizowany tyko i wyłącznie na największych spółkach z WIG20, które wzrosły o 5,98%. Indeksy małych i średnich spółek radziły sobie już gorzej, z sWIG80 spadającym o 0,27% oraz mWIG40 -0,47%. Na wynikach mniejszych i średnich spółek ciążyły słabsze wyniki publikowane za 2Q, wywołane umacniającą się złotówką (przeszkadza eksporterom) oraz rosnącym kosztom pracy oraz materiałów i surowców. Na rynkach zachodnich sierpień był miesiącem odreagowania, z indeksem DAX spadającym o 0,52% oraz ogólnoeuropejskim EUROSTOXX 50 spadającym o 0,81%. Lepiej radziły sobie rynki naszego regionu z czeskim PX rosnącym o 1,31% oraz węgierskim BUX wzrastającym o 6,49%. Ostatecznie BPH Dywidendowy wzrósł w sierpniu o 0,30%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. ROYAL DUTCH SHELL 5,50%
2. PCC ROKITA 4,40%
3. MONETA MONEY BANK 3,80%
4. CEZ 3,10%
5. RAINBOW 3,00%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Dobór spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o osiągane wyniki finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry zarządzającej, wysokość i regularność wypłacanych dywidend oraz przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę.
Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje) lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na wybranych innych rynkach zagranicznych.

Szczegóły subfunduszu

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
16 2490 0005 0000 4600 2507 5511
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2016-02-15

Wypłata dochodów

Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody Subfunduszu osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Wypłata dochodów następuje bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Decyzję o wypłacie dochodów Subfunduszu podejmuje Towarzystwo w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za poprzedni rok obrotowy (obowiązek zatwierdzenia sprawozdań do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego).

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wypłacie dochodów, Towarzystwo na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wypłaty dochodów opublikuje ogłoszenie, które będzie zawierało:

  • kwotę dochodów przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,
  • dzień wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów,
  • dzień wypłaty dochodów.

Wypłata dochodów następuje w formie:

  • przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w subrejestrze w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  • nabycia na rzecz Uczestnika jednostek uczestnictwa subfunduszu w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora