Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2017-06-30:
20 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-07-25 - 2017-07-25
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 4,33%
1M 2,46%
3M 1,18%
6M 2,88%
12M 8,74%
36M 2,32%
60M -3,15%
120M -36,74%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Akcji Rynków Wschodzących

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-07-12Komentarz zarządzającego

Po pięciu miesiącach wzrostów po ponad 2% indeksu MSCI EM, czerwiec przyniósł najniższą stopę zwrotu w tym roku na poziomie 0,54%. Uwzględniając tegoroczne umocnienie złotego miesiąc ten zakończył się na niezmienionym poziomie. Cały miesiąc nie wniósł zbyt wiele do obrazu rynku w stosunku do poprzednich miesięcy. Z drugiej strony czymś naturalnym jest odpoczynek po długim okresie wzrostów z jakim mieliśmy do czynienia na rynkach rozwijających się. BPH Akcji Rynków Wschodzących zachował się lepiej od benchmarku, zyskując 0,24%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. LYXOR MSCI EMERGING MARKETS ETF 18,90%
2. DB X-TRACKERS MSCI EMERG. MARKETS TRN INDEX ETF 18,70%
3. AMUNDI ETF MSCI CHINA ETF 18,10%
4. MONETA MONEY BANK 9,60%
5. PCC ROKITA 4,50%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach wschodzących,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach wschodzących obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks MSCI EM TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M

Rachunek nabyć:
79 2490 0005 0000 4600 9962 1108
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2001-01-24

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Do dnia 19.06.2006 subfundusz działał pod nazwą BPH FIO Top Europa. Zmiana polityki inwestycyjnej właściwej dla BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej nastąpiła z dniem 19.09.2006. Do dnia 31.07.2016 subfundusz działał pod nazwą BPH Akcji Europy Wschodzącej. Zmiana polityki inwestycyjnej właściwej dla BPH Akcji Rynków Wschodzących nastąpiła z dniem 01.08.2016.

ZMIANA BENCHMARKU

Do dnia 19 września 2006 r. wzorcem był Dow Jones Stoxx 50 (Price Index). Do dnia 31 marca 2011 r. wzorcem dla Subfunudszu był obliczany i publikowany przez Giełdę Wiedeńską indeks CECE eXTended Index (w PLN; kod Bloomberg: CECEXEUR Index, kod Reuters: .CECEXEUR). Do dnia 31 maja 2011 r. wzorcem dla Subfunduszu był: 45% indeks MSCI Russia (przeliczony na PLN), 45 % indeks Giełdy w Istambule ISE 30 (przeliczony na PLN), 10% WIBID3M.
Od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 1 stycznia 2014 r. wzorcem dla Subfunduszu był: 40% indeks MSCI Russia (przeliczony na PLN), 40 % indeks Giełdy w Istambule ISE 30 (przeliczony na PLN), 10% WIG-Ukraine, 10% WIBID3M. Od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów: 30% WIG30 Total Return Index, 30% ATX Total Return Index (przeliczony na PLN), 30% BIST30 Total Return Index (przeliczony na PLN), 10% POLONIA.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel złożony z następujących indeksów: 90% indeks MSCI EM TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

* Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).