Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze pieniężne i gotówkowe

Fundusze pieniężne i gotówkowe są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa i obligacje przedsiębiorstw, lokaty bankowe. Fundusze pieniężne i gotówkowe zakupują głównie krótkoterminowe aktywa o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku, a także instrumenty o dłuższych terminach wykupu i oprocentowaniu zmiennym. Inwestycje te charakteryzują się relatywnie niskim ryzykiem stopy procentowej. Fundusze tego typu są alternatywą dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Skarbowy 0,26 0,23 0,40 -0,09 0,69 3,87 10,48 38,60
BPH Pieniężny 0,32 0,26 0,50 0,16 1,27 -/- -/- -/-
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 11,30 4,11 14,91 3,58 18,46 -18,65 11,57 -47,20
BPH Superior Pieniężny 0,40 0,20 0,69 0,69 1,74 -/- -/- -/-