Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze obligacji polskich

Fundusze obligacji inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Polityka inwestycyjna funduszy obligacji może przewidywać specjalizację funduszu w instrumentach dłużnych o określonych cechach lub dopuszczać znaczne zróżnicowanie lokat. Wprawdzie lokaty w funduszach obligacji obarczone są mniejszym ryzykiem w porównaniu z funduszami akcyjnymi, ale również w ich przypadku możliwe są okresowe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fluktuacje te wynikają przede wszystkim stąd, że ceny papierów dłużnych zmieniają się przeciwnie do zmian rynkowych stóp procentowych.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Obligacji 1 0,10 0,10 0,71 -1,90 -0,85 5,50 13,09 56,89
BPH Obligacji 2 0,15 0,12 0,79 -1,74 -0,58 9,56 16,94 68,53
BPH Superior Obligacji 0,46 0,24 1,18 -1,11 0,89 -/- -/- -/-