Wróć do listy kategorii funduszy

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Strategia absolutnej stopy zwrotu pozwala na realizowanie celu inwestycyjnego Funduszu w ramach aktywnego zarządzania poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w szereg różnorodnych kategorii lokat, od instrumentów rynku pieniężnego, przez obligacje, akcje, instrumenty pochodne, a także waluty, surowce i towary. Polityka inwestycyjna nie odzwierciedla żadnego benchmarku, Fundusz dąży do osiągnięcia zysku niezależnie od panujących warunków rynkowych, dzięki czemu może zarabiać także na spadkach. Fundusz może lokować aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Szczegóły funduszy:

Stopy zwrotu

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 36m 60m 120m
BPH Selektywny 1,73 1,20 3,36 2,30 5,74 6,03 34,88 -/-
BPH FIO Strategii Akcyjnej 3,47 1,55 5,66 4,84 11,78 9,88 4,64 -/-
BPH FIZ Multi Inwestycja 4,68 2,46 5,11 4,41 12,16 10,36 5,15 -/-
BPH Superior Selektywny 1,77 1,11 3,55 2,69 8,22 -/- -/- -/-