Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) » BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji » Metodologia przeprowadzania wyceny

Metodologia przeprowadzania wyceny

Metodologia przeprowadzania wyceny

Kwartalna wycena portfela nieruchomości Funduszu przeprowadzana jest przez niezależną firmę PriceWaterhouseCoopers. Dokonywana jest zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Standardami Wycen Nieruchomości opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W przypadku nieruchomości komercyjnych generujących przychody z umów najmu wyceniający posługiwał się podejściem dochodowym metody inwestycyjnej, techniką dyskontowania strumieni dochodów. Podejście i metoda wyceny jest tożsama z wycenami wykonanymi za poprzednie kwartały.

Zgodnie z powyższym wyceniający posługuje się następującymi założeniami metodologicznymi:
a) Prognoza strumieni dochodów z nieruchomości została oparta o obecnie obowiązujące umowy najmu, które pozostają w mocy w czasie projekcji przepływu oraz potencjalne, nowe umowy zawarte na prognozowanych warunkach rynkowych,
b) Projekcja przepływu dochodów dotyczy okresu kolejnych 5 lat,
c) Prognozowane przychody i koszty związane z nieruchomością podlegają indeksacji.

Wartość nieruchomości wchodzących w skład portfela inwestycji docelowych została oszacowana w EUR, jako walucie dominującej w ramach obowiązujących umów najmu.