Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (FIO) » BPH Selektywny

BPH Selektywny

 
Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka *  Umiarkowane
Kategoria Fundusze absolutnej stopy zwrotu
Zarządzający Jarosław Lis, Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Benchmark brak
Wartość aktywów netto na 31.08.2016 102 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna


UWAGA: BPH Subfundusz Selektywny do dnia 1 września 2011 działał pod nazwą BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1. Zmiana polityki inwestycyjnej nastąpiła z dniem 1 września 2011.

POLITYKA INWESTYCYJNA
Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata. 

 

 

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć 68 1060 0076 0000 3210 0017 5502
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 3,00%


W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.


*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).

Prospekty Informacyjne -  aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych otwartych.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów - dwustronicowy dokument, który w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje dotyczące funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Sprawozdania finansowe - roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Karta funduszu -
aktualizowane co miesiąc karty, zawierają zbiór najważniejszych informacji na temat poszczególnych funduszy.

Chcąc rozpocząć oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych należy złożyć pierwsze zlecenie nabycia i otwarcia rejestru w jednej z placówek naszych dystrybutorów. Możesz także rozpocząć inwestowanie z BPH TFI nie wychodząc z domu poprzez Internet.

PRZYSTĄP JUŻ DZISIAJ DO NASZYCH FUNDUSZY
Zobacz jak dokonać pierwszego nabycia:

 


w placówce

lub poprzez Internet

 

 
 

Jestem zainteresowany

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Wyniki subfunduszu

BPH SELEKTYWNY

Stopa zwrotu na dzień 2016-09-27

Czas inwestycji Stopa zwrotu
1m 0.96%
3m 3.10%
6m 2.28%
12m 4.17%
24m 7.31%
36m 9.20%
60m 35.63%

Pełne wyniki

Nasz fundusz miesiąca

  

 

SIERPIEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI 1

Sprawdź szczegóły!