Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (FIO) » BPH Obligacji 2

BPH OBLIGACJI 2 - FUNDUSZ OBLIGACJI

 
Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka *  Relatywnie niskie
Kategoria Fundusze obligacji polskich
Zarządzający Paweł Gołębiewski
Benchmark 70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M
Wartość aktywów netto na 30.09.2016 136 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna


POLITYKA INWESTYCYJNA
Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2 lata.   

 

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć 97 1060 0076 0000 3210 0016 5183
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 2,00%


W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie niską zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).

 

Prospekty Informacyjne -  aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych otwartych.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów - dwustronicowy dokument, który w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje dotyczące funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Sprawozdania finansowe - roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Karta funduszu -
aktualizowane co miesiąc karty, zawierają zbiór najważniejszych informacji na temat poszczególnych funduszy.

Chcąc rozpocząć oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych należy złożyć pierwsze zlecenie nabycia i otwarcia rejestru w jednej z placówek naszych dystrybutorów. Możesz także rozpocząć inwestowanie z BPH TFI nie wychodząc z domu poprzez Internet.

PRZYSTĄP JUŻ DZISIAJ DO NASZYCH FUNDUSZY
Zobacz jak dokonać pierwszego nabycia:

 


w placówce

lub poprzez Internet

 

 
 

Jestem zainteresowany

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Wyniki subfunduszu

BPH OBLIGACJI 2

Stopa zwrotu na dzień 2016-10-20

Czas inwestycji Stopa zwrotu
1m -0.08%
3m -0.15%
6m 0.41%
12m 1.73%
24m 3.50%
36m 10.75%
60m 20.69%

Pełne wyniki

Nasz fundusz miesiąca

  

 

WRZESIEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH SUPERIOR RYNKU SUROWCÓW

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY

Sprawdź szczegóły!