Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (FIO) » BPH Akcji Dynamicznych Spółek

BPH Akcji Dynamicznych Spółek

 
Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka *  Wysokie
Kategoria Fundusze akcji polskich
Zarządzający Jarosław Lis, Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Benchmark 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA
Wartość aktywów netto na 31.08.2016 153 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna


POLITYKA INWESTYCYJNA
Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

 

 

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć (wpłaty na rachunek nabyć możliwe są wyłącznie w PLN) 78 1060 0076 0000 3210 0016 5428
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 4,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 4,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 4,00%


ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Do dnia 01.06.2006 subfundusz działał pod nazwą BPH FIO Top Ameryka. Zmiana polityki inwestycyjnej właściwej dla BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek nastąpiła z dniem 02.09.2006.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.


*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).

Prospekty Informacyjne -  aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych otwartych.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów - dwustronicowy dokument, który w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje dotyczące funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Sprawozdania finansowe - roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Karta funduszu -
aktualizowane co miesiąc karty, zawierają zbiór najważniejszych informacji na temat poszczególnych funduszy.

Chcąc rozpocząć oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych należy złożyć pierwsze zlecenie nabycia i otwarcia rejestru w jednej z placówek naszych dystrybutorów. Możesz także rozpocząć inwestowanie z BPH TFI nie wychodząc z domu poprzez Internet.

PRZYSTĄP JUŻ DZISIAJ DO NASZYCH FUNDUSZY
Zobacz jak dokonać pierwszego nabycia:

 


w placówce

lub poprzez Internet

 

 
 

Jestem zainteresowany

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Wyniki subfunduszu

BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN)

Stopa zwrotu na dzień 2016-09-26

Czas inwestycji Stopa zwrotu
1m 1.07%
3m 11.69%
6m 7.07%
12m 6.55%
24m 6.10%
36m 8.34%
60m 49.24%

Pełne wyniki

Nasz fundusz miesiąca

  

 

SIERPIEŃ 2016

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI 1

Sprawdź szczegóły!