Wróć do strony głównej

BPH Dywidendowy

BPH Dywidendowy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
16 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3,5%
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Wykres szczegółowy
Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

Porównaj z innymi
funduszami
OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 4,56%
1 miesiąc 1,61%
3 miesiące 7,42%
6 miesięcy 11,19%
1 rok 23,15%
3 lata -/-%
5 lat -/-%
10 lat -/-%

Komentarz analityczny Wszystkie komentarze: BPH Dywidendowy

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Po bardzo dobrym grudniu, styczeń przyniósł kontynuację dobrej passy na rynkach akcji, zwłaszcza rynków wschodzących. Po wzroście o 7,4% w grudniu dla polskiego indeksu WIG, styczeń zakończył się jeszcze wyżej z WIGiem rosnącym o 6,7%. Indeks rynków wschodzących MSCI EM wzrósł w styczniu w USD o 5,45%. Rynki rozwinięte zachowywały się bardziej stonowanie, odreagowując bardzo dobry grudzień.  Niemiecki indeks DAX wzrósł w styczniu o 0,5%, natomiast ogólnoeuropejski EuroStoxx50 spadł o 1,8%. W tych uwarunkowaniach fundusz BPH Dywidendowy osiągnął w styczniu stopę zwrotu na poziomie 3,79%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 6,40%
2. ROYAL DUTCH SHELL 6,30%
3. EUCO 3,70%
4. MLP GROUP S.A. 3,30%
5. RELPOL 3,10%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie funduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Dobór spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o osiągane wyniki finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry zarządzającej, wysokość i regularność wypłacanych dywidend oraz przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę.
Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje) lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na wybranych innych rynkach zagranicznych.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Rachunek nabyć:
70 1060 0076 0000 3210 0024 4918
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2016-02-15

Wypłata dochodów

Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody Subfunduszu osiągnięte w danym roku kalendarzowym. Wypłata dochodów następuje bez odkupywania jednostek uczestnictwa. Decyzję o wypłacie dochodów Subfunduszu podejmuje Towarzystwo w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za poprzedni rok obrotowy (obowiązek zatwierdzenia sprawozdań do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego).

Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wypłacie dochodów, Towarzystwo na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wypłaty dochodów opublikuje ogłoszenie, które będzie zawierało:

  • kwotę dochodów przeznaczonych do wypłaty przypadającą na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu,
  • dzień wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów,
  • dzień wypłaty dochodów.

Wypłata dochodów następuje w formie:

  • przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w subrejestrze w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
  • nabycia na rzecz Uczestnika jednostek uczestnictwa subfunduszu w przypadku, gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora