Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji Globalny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
1 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
16 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-16 - 2017-08-16
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,70%
1M 0,54%
3M 0,23%
6M -0,86%
12M 11,58%
24M 11,92%
36M 25,06%
60M 40,81%
120M -/-%

Komentarz analityczny

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Na globalnych rynkach akcji podobnie jak w ostatnich dwóch miesiącach mieliśmy do czynienia z płaską korektą. Indeksy amerykańskie i główne europejskie odnotowały niewielkie spadki indeksów. Dużo lepiej radziły sobie rynki silnie związane z rynkiem surowców, czyli parkiety rynków rozwijających się. Dużo większe zmiany miały miejsce na rynku walutowym, gdzie kontynuowana była silna deprecjacja dolara w stosunku do innych walut światowych. Subfundusz BPH Akcji Globalny stracił na wartości -0,29% delikatnie przegrywając ze swoim benchmarkiem, który nie zmienił swojej wartości.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX ETF 16,20%
2. ISHARES MSCI WORLD ETF 16,00%
3. LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD 16,00%
4. MONETA MONEY BANK 9,20%
5. AMUNDI ETF MSCI USA ETF 6,50%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych,
  • oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach rozwiniętych,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach rozwiniętych obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World. Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

90% indeks MSCI World TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M

Zarządzający:
Jarosław Lis
Rachunek nabyć:
31 2490 0005 0000 4600 4500 4085
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2009-05-08

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu nastąpiła z dniem 01.08.2016

ZMIANA BENCHMARKU

Do dnia 31 lipca 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów: 54% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 36% indeks MSCI EM TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel złożony z następujących indeksów: 90% indeks MSCI World TR Gross USD (przeliczony na PLN), 10% WIBID 3M.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.


*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).