Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Superior Obligacji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M na 2017-08-31:
4 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
15 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,35%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 3,93% 4,21%
1M 0,76% 0,81%
3M 1,21% 0,63%
6M 3,24% 3,45%
12M 2,79% 2,23%
24M 7,20% 5,22%
36M -/-% -/-%
60M -/-% -/-%
120M -/-% -/-%

Komentarz analityczny

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe o krótkim lub średnim terminie zapadalności, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu. Marża względem stawki WIBOR spadła do najniższego poziomu od dwóch lat przede wszystkim na skutek intensywnych zakupów ze strony lokalnych portfeli bankowych. Na drugim miejscu pozytywnie zapisały się euroobligacje polskich przedsiębiorstw. Poza stabilnym dochodem z tytułu odsetek, spadające marże kredytowe oraz rentowności na rynkach bazowych długu sprzyjały wzrostom cen stałokuponowych obligacji korporacyjnych. Rynek pierwotny po raz kolejny z łatwością zaabsorbował dużą emisję długu korporacyjnego, mimo historycznie niskiej marży kredytowej. BPH Obligacji Korporacyjnych wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,28%.

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

55,60% Stałokuponowe 30,80% Zmiennokuponowe 13,60% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

BPH Superior
Pieniężny
BPH Superior
Obligacji
BPH Superior
Selektywny
BPH Superior
Rynku Surowców
BPH Superior
Akcji
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,

  • akceptujących stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms

Zarządzający:
Tomasz Sikora
Rachunek nabyć:
87 2490 0005 0000 4530 4293 4693
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl