Wróć do listy funduszy

BPH Superior Akcji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M na 2017-01-31:
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-01-31:
5 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,7%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-02-24 - 2017-02-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 8,56% 12,65%
1 miesiąc 4,79% 8,21%
3 miesiące 13,23% 19,07%
6 miesięcy 13,45% 22,31%
1 rok 22,10% 28,27%
3 lata -/-% -/-%
5 lat -/-% -/-%
10 lat -/-% -/-%

Komentarz analityczny

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-02-10Komentarz zarządzającego

Dalsze utrzymywanie się pozytywnego sentymentu na globalnym rynku akcji przyniosło silne wzrosty indeksów giełdowych. Po wzroście o ponad 6% w grudniu, pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł również silny ponad 6% wzrost indeksu WIG. Jeszcze lepiej, po okresie dwóch słabszych miesięcy, radziły sobie małe i średnie spółki - indeks MWIG40 wzrósł o ponad 10%. Zdecydowanym liderem wzrostów w styczniu został sektor bankowy oraz KGHM, czyli ulubione spółki inwestorów zagranicznych. Słabiej poradziły sobie spółki Skarbu Państwa jak PKN, PGNIG oraz LPP, które w ostatnim czasie nie rozpieszcza inwestorów dobrymi danymi. Fundusz BPH Superior Akcji osiągnął w styczniu stopę zwrotu poniżej benchmarku wypracowując blisko 5,7% stopę zwrotu.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO BP 9,19%
2. BZ WKB 7,68%
3. PZU 7,20%
4. PEKAO 5,40%
5. KGHM 4,67%

Struktura portfela na 2016-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

BPH Superior
Pieniężny
BPH Superior
Obligacji
BPH Superior
Selektywny
BPH Superior
Rynku Surowców
BPH Superior
Akcji
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji

  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto w instrumenty udziałowe (akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne) oraz w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe i akcje. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na GPW W Warszawie, ale może lokować również w instrumenty finansowe na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% z indeksu WIG, 5% ze stawki WIBID 3M

Zarządzający:
Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
67 1060 0076 0000 3210 0023 9637
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela inwestycyjnego Subfunduszu, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).