Wróć do Asset management

Strategie inwestycyjne

Strategia Kategoria Poziom Ryzyka Benchmark
Obligacji Obligacji Umiarkowany Indeks Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs)
Selektywna Mieszany Umiarkowany Stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego
Akcji o Wysokim Standardzie Akcji Wysoki Indeks WIG20

Strategia Obligacji

Aktywa Klienta inwestowane są głównie w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe oraz jednostki uczestnictwa wybranych Subfunduszy dłużnych oferowanych przez Rockbridge TFI. Część lokat mogą stanowić dłużne Instrumenty Finansowe emitentów innych niż Skarb Państwa.

Bieżąca alokacja aktywów opiera się na stałym monitorowaniu poszczególnych typów dłużnych Instrumentów Finansowych i identyfikowaniu czynników makroekonomicznych mogących mieć wpływ na ocenę dokonywanych lub planowanych inwestycji.

Podstawowym narzędziem selekcji poszczególnych Instrumentów Finansowych i ich udziału w Aktywach jest analiza zmian stóp procentowych. Zarządzający zwraca uwagę na płynność lokat, w celu możliwie szybkiego i efektywnego przemieszczenia środków w kierunku Instrumentów Finansowych oferujących lepsze stopy zwrotu.

Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.

Od 1 lipca 2010 Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Zaangażowanie w jednostki poszczególnych Subfunduszy może stanowić od 0 do 100% wartości Portfela. Kryterium doboru jednostek uczestnictwa Subfunduszy są perspektywy kształtowania się wyników poszczególnych Subfunduszy w horyzoncie krótko i średnioterminowym, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy oraz ocen i prognoz dotyczących zmian krzywej dochodowości, poziomu inflacji, polityki monetarnej oraz kształtowania się kursów walutowych.

W ramach lokowania wolnych środków możliwe jest zakładanie depozytów i lokat bankowych.

Poziom ryzyka: Umiarkowane.

Stopa Odniesienia (benchmark): indeks Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs).

Strategia Selektywna

Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji spółek oraz innych udziałowych Instrumentów Finansowych rokujących ponadprzeciętny wzrost wartości w długim terminie. Wartość Portfela zależy od zmian wartości Instrumentów Finansowych wchodzących w jego skład oraz od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji. Zarządzający może korzystać z Instrumentów Pochodnych w następujących celach: zabezpieczenia Portfela przed spadkiem wartości (pozycje krótkie), jako substytutu inwestowania w akcje (pozycje długie), jak również w celu wykorzystywania transakcji arbitrażowych (pozycje długie lub krótkie).

Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe, w tym akcje, będzie zawierać się w przedziale od 0% do 50% wartości Portfela. Maksymalne zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot będzie wynosiło 15% wartości Portfela. Maksymalna liczba emitentów, których udziałowe Instrumenty Finansowe będą nabywane do Portfela, będzie wynosić 15, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy.

Ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom.

Od 50% do 100% wartości Portfela będą stanowić dłużne Instrumenty Finansowe, jednostki subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz depozyty bankowe. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Zaangażowanie w jednostki poszczególnych Subfunduszy może stanowić od 0 do 100% wartości Portfela. Kryterium doboru jednostek uczestnictwa Subfunduszy są perspektywy kształtowania się wyników poszczególnych Subfunduszy w horyzoncie krótko- i średnioterminowym, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy oraz ocen i prognoz dotyczących zmian krzywej dochodowości, poziomu inflacji, polityki monetarnej oraz kształtowania się kursów walutowych.

W ramach lokowania wolnych środków możliwe jest zakładanie depozytów i lokat bankowych.

Poziom ryzyka: Umiarkowane

Stopa Odniesienia (benchmark): stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego.

Strategia Akcji o Wysokim Standardzie

Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe oraz prawa pochodne nie powinno być mniejsze niż 70% wartości Aktywów Portfela, z tym zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy. Zarządzający może korzystać z praw pochodnych zarówno jako substytut inwestowania w akcje, jak i w celu zabezpieczenia Portfela. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji renomowanych spółek o wysokiej kapitalizacji rokujących wzrost wartości w średnim i długim terminie.

Podstawowym narzędziem selekcji spółek jest analiza fundamentalna. Wartość portfela zależy głównie od zmian wartości walorów posiadanych w Portfelu, a nie od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji.

Wolne środki są lokowane w depozytach bankowych lub dłużnych Instrumentach Finansowych. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy.

Ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom.

Poziom ryzyka: Wysokie

Stopa Odniesienia (benchmark): indeks WIG20.