Wróć do Asset management

Najczęstsze pytania

1. Jak rozpocząć z nami współpracę?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Wtedy ustalimy indywidualne spotkanie, na którym zaprezentujemy możliwości inwestycyjne oferowane przez Rockbridge TFI.

2. Jaka jest minimalna wartość aktywów, które można przekazać do zarządzania?

Minimalna wartość aktywów wynosi 500.000 zł, przy założeniu minimum 100.000 zł w wybranych strategiach.

3. Jak podpisać Umowę?

Podpisanie Umowy możliwe jest w siedzibie Rockbridge TFI.

4. Kto może zawrzeć Umowę?

Umowa może zostać zawarta przez osoby prawne (za pośrednictwem upoważnionych reprezentantów) i fizyczne, w tym również małżeństwa.

5. Jaki jest czas trwania Umowy?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, to Klient decyduje na jak długo. Wypowiedzenie nie niesie ze sobą konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Opłata za zarządzanie naliczana jest proporcjonalnie do ilości zarządzanych dni.

6. Czy istnieje możliwość ustanowienia Pełnomocników?

Klient ma prawo do ustanawiania pełnomocników zarówno w zakresie pełnym jak i ograniczonym do określonych czynności.

7. Jaki jest sposób naliczania i pobierania opłaty?

Opłata jest naliczana codziennie i pobierana miesięcznie jako suma opłat dziennych w okresie. Nie pobieramy opłaty wstępnej przy wpłacie. Szczegółowo sposób naliczenia opłaty określają Zasady Obliczania Opłat. Nie pobieramy również opłat przy zmianach strategii inwestycyjnych. Ponadto informujemy Klienta o pobranej opłacie za zarządzanie w raporcie okresowym.

8. Jaka jest forma raportowania?

Klient otrzymuje okresowy raport inwestycyjny zawierający skład portfela na koniec okresu, wykaz zawartych transakcji w okresie oraz operacje księgowe. Dodatkowo Klient ma możliwość korzystania z całodobowej Infolinii, gdzie może sprawdzać bieżącą wartość pakietu, oraz w godzinach pracy BPH TFI uzyskać wyczerpujące informację na temat zarządzanego Pakietu od swojego opiekuna.

9. Czy można dokonywać wypłat z portfela i jak często?

W każdej chwili można wypłacić dowolną kwotę, stanowiącą nadwyżkę ponad wymaganą minimalną kwotę.