Strona główna » Klienci Indywidualni » Fundusze Inwestycyjne » Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (FIO) » BPH Akcji Dynamicznych Spółek

BPH Akcji Dynamicznych Spółek

 
Informacje o Subfunduszu
Poziom ryzyka  Wysokie
Kategoria Fundusze akcji polskich
Zarządzający Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki
Benchmark 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA
Wartość aktywów netto na 31.03.2014 192 mln PLN
Częstotliwość wyceny dzienna


POLITYKA INWESTYCYJNA
Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

PROFIL INWESTORA
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

HORYZONT INWESTYCYJNY
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.

Dodatkowe informacje
Rachunek nabyć* 78 1060 0076 0000 3210 0016 5428
Minimalna wpłata 1 000 PLN
Minimalna dopłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 4,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 4,00%
Rzeczywista opłata za zarządzanie 4,00%

* - wpłaty na rachunek nabyć możliwe są wyłącznie w PLN

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.


ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Do dnia 01.06.2006 subfundusz działał pod nazwą BPH FIO Top Ameryka. Zmiana polityki inwestycyjnej właściwej dla BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek nastąpiła z dniem 02.09.2006.

Zmiana wartości j.u. BPH Akcji Dynamicznych Spółek w ciągu ostatniego roku.

UWAGA: Kliknij na wykres aby przejść do wersji rozszerzonej wykresów.

Prospekty Informacyjne -  aktualne prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych otwartych.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów - dwustronicowy dokument, który w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze informacje dotyczące funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Sprawozdania finansowe - roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Karta funduszu -
aktualizowane co miesiąc karty, zawierają zbiór najważniejszych informacji na temat poszczególnych funduszy.

Chcąc rozpocząć oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych należy złożyć pierwsze zlecenie nabycia i otwarcia rejestru w jednej z placówek naszych dystrybutorów. Możesz także rozpocząć inwestowanie z BPH TFI nie wychodząc z domu poprzez Internet.

PRZYSTĄP JUŻ DZISIAJ DO NASZYCH FUNDUSZY
Zobacz jak dokonać pierwszego nabycia w placówce lub poprzez Internet.

 
 

Jestem zainteresowany